Algemene voorwaarden

Algemeen

Praktijk InnerFlow, gevestigd in de Mortel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 000025426273 is een praktijk voor natuurgeneeskundige therapie voor volwassen en kinderen.

Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Art. 1. Definities

 1. De therapeut: Praktijk InnerFlow onder leiding van Melanie van der Linden
 2. De opdrachtgever/cliënt: de wederpartij van praktijk InnerFlow
 3. Incidentele adviezen, losse verrichtingen, levering van etherische oliën en/of samenstellingen daarvan, dan wel andere incidentele diensten die door de behandelaar/ therapeut in opdracht van de opdrachtgever/cliënt worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Art. 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de behandelaar/ therapeut van Praktijk InnerFlow en de opdrachtgever/cliënt.

Art. 3. Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak schriftelijk en/of mondeling. De overeenkomst kan uit een sessie, een traject of een workshop bestaan.
 2. De behandelaar/ Therapeut zal de sessies, trajecten of workshops naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 3. Opdrachtgever/cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie, traject of workshop tijdig aan de behandelaar/therapeut worden medegedeeld.
 4. De behandelaar/therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Alle verstrekte materialen die als ondersteuning en support van de sessie, traject of workshop worden aangeboden worden beschouwd als intellectueel eigendom van Praktijk InnerFlow en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd, verkocht of verspreid.

Art. 4. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 5. Klachten

Opdrachtgever/cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de behandelaar/ therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever/cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Praktijk InnerFlow is aangesloten bij de Geschilleninstantie CAM COÖPERATIE en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). 

Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het GAT via info@gatgeschillen.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.  

Art. 6. Betaling

Bij een losse sessie geschied betaling contant na afloop van de sessie of per factuur die u ontvangt na de sessie. Bij trajecten en workshops ontvangt u een factuur die voldaan dient te worden voorafgaand aan de eerste sessie of voorafgaand aan de startdatum van de workshop. Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.

Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de opdrachtgever/cliënt binnen 10 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de behandelaar/coach te betalen.​

Art. 7. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de behandelaar/coach voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van sessie of tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
 2. De aansprakelijkheid van de behandelaar/coach is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelaar/coach wordt uitbetaald.
 3. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de behandelaar/coach is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 4. De behandelaar/coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen. De behandelaar/coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder is begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de behandelaar/coach aansprakelijk wil stellen.
 6. De therapeut/coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde etherische oliën. De therapeut/coach zal, zover het in zijn/haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde etherische oliën.
 7. Ga bij medische klachten altijd eerst naar uw huisarts of specialist.
 8. Wijzig nooit de medicatie van huisarts of specialist zonder overleg met deze arts.

Art. 8. Annuleringen

 1. Annuleringen van afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een ander persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van afspraken gelden de nu volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.
 • Indien het consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip is deze geen kosten verschuldigd, mits dit 24 uur van te voren wordt aangegeven. Gebeurt dit binnen de 24 uur voor de afspraak dan is de cliënt 50 % van de consult kosten verschuldigd.
 • De behandelaar/coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal hij eveneens uiterlijk 24 uur voor de afspraak kenbaar moeten maken.
 • Voorts is de behandelaar/coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de behandelaar/coach kan worden gevergd.

Art. 9. Tarief

Bij het aangaan van de overeenkomst zal het geldende tarief van een sessie, traject of workshop worden bevestigd in een mondeling gesprek, een email of in een factuur. Dit tarief is inclusief BTW.

Art. 10. Geschillen

Op de dienstverlening van de behandelaar/coach is het Nederlands recht van toepassing. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de behandelaar/coach die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd in de vestigingsplaats van de behandelaar/coach, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.